aprilie
06
2020

Instrucțiune privind organizarea asistenţei psihologice сopiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional

Anexă la ordinul nr.380

din 26 martie 2020

Instrucțiune privind organizarea asistenţei psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice  

pe perioada suspendării procesului educațional      

 

 • Dispoziţii generale 

 

 1. Instrucțiunea privind organizarea asistenței psihologice a copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional sunt elaborate în temeiul:
 • Codului educaţiei al Republicii Moldova, nr.152/2014.
 • Legea nr. 140/2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situații de risc şi a copiilor separați de părinți.
 • Hotărârea de Guvern nr. 732/2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică.
 • Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 861/2015.
 • Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970/2013.
 • Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77/2013.
 • Metodologiei privind continuarea la distanţă a procesului educaţional în condiţii de carantină, pentru instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 351/2020.
 • Reperele metodologice privind activitatea psihologului în instituţiile de învăţământ general, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 02/2018.
 • Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292/2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ.
 • Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetprii nr. 377/2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de invățământ.

 

 1. Instrucțiunea este obligatorie pentru aplicare în activitatea structurilor cu atribuţii în domeniu, la nivel central – Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, la nivel raional/municipal – organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, serviciilor raionale/municipale de asistenţă psihopedagogică, iar la nivel instituţional – cadrelor de conducere, psihologului și

 

 1. Organizarea și realizarea asistenței psihologice pe perioada suspendării procesului educațional, solicită dezvoltarea unei cooperări intrasectoriale, inclusiv și intersectoriale, pornind de la cadrul legislativ, normativ și experiențele de lucru stabilite în practică:
 • cooperare intrasectorială – Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, organele locale de specialitate în domeniul învățământului, serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, instituția de învățământ, psihologul, după caz, psihopedagogul, dirigintele;
 • cooperare intersectorială și publică – autoritățile din domeniul sănătății (centrele de sănătate mentală, centrele de sănătate prietenoase tinerilor), autoritățile în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, asociațiile obștești competente în domeniu.

 

 1. Asistența psihologică pe perioada suspendării procesului educațional se va desfășura preponderent la distanță, prin mijloacele tehnice disponibile și accesibile tuturor beneficiarilor (telefon, aplicații de video call, platforme on-line, messenger, Viber, e-mail etc.).

 

 1. În organizarea și realizarea asistenței psihologice se vor respecta normele deontologice, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal și siguranța în mediul on-line.

 

 1. Beneficiari ai asistenței psihologice sunt:
 • toți copiii/elevii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reședință, apartenența etnică, limba vorbită, sex, vârstă, starea de sănătate, potențial de învățare, antecedente penale, copii în situaţii de risc etc.;
 • părinții/reprezentanții legali ai copilului;
 • cadrele didactice, cadrele de conducere;
 • alți actori implicați în procesul educațional.

 

 1. Asistenţa psihologică se realizează în baza următoarelor principii specifice: principiul competenţei, specializării şi integrităţii profesionale;  principiul responsabilităţii profesionale; principiul integrităţii morale şi profesionale în toate relaţiile; principiul respectării drepturilor şi demnităţii oricărei persoane;  principiul acceptării necondiţionate a persoanei (se referă la emoţiile beneficiarului, dar nu la acceptarea oricărui comportament); principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional; principiul intervenţiei imediate, impusă de caracterul situaţional/emoţional extrem, cu scopul de a preveni şi/sau limita daunele persoanei şi a ale celor din jur; principiul focalizării pe rezolvarea practică a problemelor, pornind de la identificarea obiectivă a resurselor disponibile, elaborându-se un plan de acţiuni realist prin identificarea surselor de suport social al persoanei aflate în criză.

 

 

 

 

 1. Scopul şi obiectivele asistenței psihologice

 

 1. Scopul asistenței psihologice în contextul suspendării procesului educațional constă în furnizarea asistenței pragmatice, concrete, punctuale, adaptative copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice, în vederea asigurării stabilității emoționale a beneficiarului, reducerea duratei şi intensităţii reacţiilor sale dezadaptative și restabilirea funcţionalităţii adaptative.

 

 1. Obiectivele asistenței psihologile în contextul suspendării procesului educațional sunt:
 • informarea cadrelor de conducere şi didactice privind aspectele psihoemoționale legate de diverse situații de criză prin oferirea modalităţilor eficiente de comunicare cu familiile copiilor/elevilor;
 • asigurarea psihoeducaţiei şi suportului informaţional veridic oferit părinţilor privind gestionarea comportamentului și stării psihoemoționale  în contextul situaţiilor de criză;
 • oferirea suportului psihologic copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice privind metodele de bază de prim-ajutor şi gestionare a anxietăţii, fricii, suspiciunii, stărilor depresive și a stărilor de panică;
 • identificarea și intervenția timpurie în cazul copiilor/elevilor aflați în situaţie de risc (abordarea intersectorială a cazului şi planificarea măsurilor de protecţie);
 • conlucrarea cu cadrele de conducere, cadrele didactice, familiile copiilor/elevilor pentru  identificarea nevoilor acestora, organizarea eficientă a timpului pe perioada de autoizolare şi monitorizarea situaţiei.

 

III. Managementul asistenţei psihologice

 

 1. În vederea realizării organizării asistenței psihologice la nivel național, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică va întreprinde următoarele măsuri:
 • elaborarea liniilor directoare în prestarea asistenței psihologice copiilor/elevilor de diferite vârste, părinților, cadrelor didactice;
 • stabilirea, la nivelul Centrului, numărului/numerelor de telefon și adresa electronică pentru acordarea suportului metodologic cu referire la organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional;
 • realizarea de suporturi metodice, materialelor informative, filmulețe, tutoriale privind aspectele psihoemoționale pentru copii/elevi de diferite vârste, părinți, cadrelor didactice în contextual situațiilor de criză prin oferirea modalităţilor eficiente de comunicare și intervenție;
 • asigurarea de la distanță a formărilor pentru specialiștii din cadrul serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică și a psihologilor din instituțiile de învățământ general și, după caz, a psihologilor din învățământul profesional tehnic;
 • monitorizarea serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică în vederea asigurării asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice.

 

 1. În vederea realizării prestării asistenței psihologice la nivel local, organele locale de specialitate în domeniul învățământului, serviciile raionale/municipale de asistență psihopedagogică vor:
 • organiza prestarea asistenței psihologice prin consolidarea specialiştilor (psihologi și psihopedagogi) din teritoriul administrat;
 • stabili, la nivel de serviciu, numărul/numerele de telefon și adresa electronică pentru acordarea suportului metodologic instituțiilor de învățământ cu referire la organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice, dar și acordarea asistenței psihologice directe beneficiarilor  în situații de criză;
 • monitoriza instituțiile de învățământ general în vederea asigurării stării de bine a comunității educaționale și organizării asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice;
 • oferi asistență psihologică copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice în vederea gestionării stărilor emoționale legate de situația de criză;
 • comunica cu instituțiile de învățământ în vederea identificării necesităților de suport și a situațiilor de risc, oferind și soluțiilor;
 • sistematiza datele și vor informa cu referire la numărul copiilor și elevilor aflați în situație de risc, număr de intervenții și beneficiari de prestarea asistenței psihologice prin consolidarea specialiştilor (psihologi și psihopedagogi) din teritoriul administrat;
 • asigura suportul informațional privind relaționarea eficientă cadru didactic – copii/elevi, părinți – copii în contextul continuării studiilor la distanță în situații de criză.

 

 1. În vederea realizării organizării asistenței psihologice și/sau consilierii educaționale la nivelul instituției de învățământ:

 

 1. cadrele de conducere (directorul, directorul adjunct) vor:
 • asigura şi organizeaza asistența psihologică în instituţia de învăţământ (în care este unitatea de psiholog);
 • stabili formele de acces la asistența psihologică (număr de telefon, e-mail etc) cu stabilirea orarului activităților;
 • informa copii/elevii, părinții, cadrele didactice despre posibilitatea și modul de a beneficia de asistență psihologică și/sau consiliere educațională;
 • stabili, împreună cu diriginții, psihologii, modalitatea de monitorizare a stării de bine a copiilor/elevilor în instituția de învățământ;
 • determina nevoile specifice ale cadrelor didactice şi vor sesiza cazurile în care angajații trec prin criză emoțională, solicitând suport;
 • asigura accesul la suporturile metodice, materiale informative, filmulețe, tutorialele elaborate sub egida ministerului educației,  privind aspectele psihoemoționale pentru copii/elevi de diferite vârste, părinți, cadrelor didactice în contextual situațiilor de criză;
 • vor referi, după caz, serviciilor raionale/municipale de asistență psihopedagogică potențialii beneficiari sau în situație de risc (copii/elevi, părinți, cadre didactice) pentru asistență psihologică.

 

 1. dirigintele va:
 • monitoriza, la distanță, zilnic, starea de bine a copiilor/elevilor din grupă/clasă;
 • oferi consiliere educaţională copiilor/elevilor privind organizarea activității școlare la distanță în situația de criză;
 • menţine o colaborare eficientă cu familia copilului/elevului şi va purta un dialog deschis şi sincer privind modul de viaţă sănătos al copilului, managementul resurselor, comunicării şi relaţiilor interpersonale;
 • determina, de comun cu familia, nevoile specifice ale copiilor/elevilor şi va sesiza cazurile (copii, părinți) care trec prin criză emoțională;
 • oferi informații copiilor/elevilor despre posibilitățile de accesare a Serviciilor de asistență psihologică;

 

 1. psihologul/psihopedagogul va:
 • acorda asistență psihologică copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a-i ajuta să depășească perioada temporară de criză emoțională;
 • oferi suport copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a-și identifica/ dezvolta strategiile eficiente de adaptare la situațiile de stres;
 • oferi sprijin psihologic părinților în vederea gestionării constructive și non-violente a relației cu copiii, în contextul continuării la distanță a procesului educațional;
 • oferi sprijin psihologic cadrelor didactice în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale, a stresului și anxietății;
 • sesiza şi informa administraţia instituţiei cu referire la cazurile care necesită o abordare specializată (servicii medicale, sociale);
 • conlucra cu diriginții în vederea monitorizării stării de bine a copiilor/elevilor şi siguranţa acestora.

 

 1. Desfășurarea asistenței psihologice în situaţii de criză

 

 1. Asistența psihologică va fi prestată de către psihologul/psihopedagogul din cadrul instituției de învățământ general sau din cadrul serviciului raional/municipal de asistenţă psihopedagogică.

 

 1. Formele de activitate vor varia în funcţie de situaţia beneficiarilor, resursele disponibile de comunicare, nivelul de alfabetizare tehnologică a părinţilor şi copiilor etc.

 

 1. Asistența psihologică se va  realiza prin următoarele forme de activitate recomandate:

 

 1. Evaluarea psihologică. În situațiile de criză evaluarea are ca scop identificarea  pericolului pe care persoana îl reprezintă pentru sine și cei din jur în raport cu gradul de deteriorare a funcţionalităţii la nivelul anterior declanşării crizei. Evaluarea psihologică  cuprinde:
 • selectarea instrumentelor de evaluare necesare pentru stabilirea stării psihoemoţionale a copilului/elevului, părinţilor și cadrelor didactice aflaţi în situaţii de risc şi stabilirea  nevoilor psihologice imediate ale acestora (interviul cu copilul/elevul, interviul cu părinţii, obţinerea de informaţii de la terţi, analiza produselor activităţii copilului etc.);
 • aplicarea chestionarelor pentru diverse grupuri ţintă: copii/elevi, părinţi, cadre didactice pentru determinarea nevoilor în situaţii de criză;
 • realizarea discuţiilor/interviului cu părintele pentru identifirea informaţiei despre situaţia copilului, caracteristicile problemei – frecvenţa, intensitatea, context de manifestare, durata şi modul de funcţionare a acestuia în situaţia de criză;
 • elaborarea în comun cu părintele a unui set de acţiuni pentru depăşirea situaţiei de moment, ţinând cont de necesităţile emoţionale ale copilului;
 • evaluarea stării de post-criză şi asigurarea continuităţii îngrijirii, monitorizării stării de bine a copilului şi îndrumarea, la necesitate, către alte instituţii pentru sprijin profesionist specializat.

 

 1. Consilierea psihologică a copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice în situația de criză este o formă de suport psihologic organizată prin:
 • consiliere psihologică individuală;
 • grupuri de suport pentru copii/elevii, părinți și cadre didactice care vizează optimizarea abilităților de (auto) reglare emoțională, cognitivă și comportamentală, cu impact asupra sănătății psihice și fizice ale acestora.

 

Consilierea psihologică oferită copiilor/elevilor vizează:

 • abordarea fiecărui copil în mod individual în funcție de vârstă, de caracteristici personale, de reacțiile la stres și de potențialul de resurse;
 • asigurarea copiilor că există persoană/e care să le ofere siguranță, protecție și încredere;
 • încurajarea copiilor pentru utilizarea strategiilor eficiente de menținere a relațiilor sociale cu semenii, colegii în vederea adaptării la situația actuală şi depășirii problemelor de ordin emoțional;
 • oferirea suportului psihologic în vederea prevenirii consecințelor ce pot apărea după revenirea la regim firesc şi dezvoltarea unui comportament responsabil, curajos și echilibrat;
 • recomandarea de exerciţii şi activităţi în vederea depăşirii stresului faţă de noua formă de învățare, etapele de examen (managementul timpului de studiu, repere de prevenire şi abordare constructivă a stresului etc.);
 • exersarea tehnicilor de autocontrol şi relaxare (exerciții de respirație, relaxare musculară, liniștire prin distragerea atenției sau prin folosirea simțurilor etc).

 

Consilierea psihologică oferită părinților vizează:

 • ghidarea părinților privind gestionarea eficientă a comportamentului și stărilor emoționale ale copiilor generate de situația de criză;
 • identificarea strategiilor de dezvoltare și menținere a comunicării și a relației armonioase  cu copilul în contextul situației de criză și procesului educaţional la distanță;
 • ghidarea părinților referitor la stabilirea regulilor de convieţuire în familie, importanța respectării acestora în contextul situației de criză;
 • îndrumarea în gestionarea eficientă a timpului și buna organizare a gospodăriei, în vederea eficientizării procesului educaţional în condițiile actuale;
 • oferirea suportului psihologic privind organizarea diverselor activități dezvoltative și de  relaxare cu copiii, în funcție de vârstă şi potenţialul acestora;
 • acordarea suportului psihoemoțional individual părinților/îngrijitorilor pentru gestionarea stărilor emoționale disfuncționale (anxietate, furie, frustrare, culpabilitate etc.), generate de situația de criză, prin comunicare și ascultare empatică, prin furnizare de exerciții de relaxare, de comutare a atenției, de exteriorizare a emoțiilor disfuncționale, prin susținerea și încurajarea gândirii raționale.

 

Consilierea psihologică oferită cadrelor didactice presupune:

 • oferirea sprijinului psihoemoțional prin comunicare bazată pe empatie, acceptare, validare a emoțiilor;
 • îndrumarea privind menținerea unei relații optime cu copiii/elevii și familiile acestora;
 • identificarea și dezvoltarea strategiilor de coping adaptative și funcționale, în vederea prevenirii sindromului arderii profesionale;
 • acordarea suportului psihoemoțional individual cadrelor didactice pentru gestionarea stărilor emoționale disfuncționale (anxietate, furie, frustrare, culpabilitate, neputință, dezamăgire etc.), generate de situația de criză;
 • încurajarea cadrelor didactice/diriginților de a menține colaborarea deschisă cu părinții pentru a monitoriza dinamica adaptării copiilor/elevilor la situaţia actuală și a stării de bine.

 

 1. Activitatea de consultanţă şi informare a copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice  se referă la furnizarea sistematică a informațiilor veridice în situaţia de criză şi presupune:
 • selectarea/elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale veridice despre situația de criză şi consecinţele acesteia, măsuri de protecţie, diferenţa între autoizolare la domiciliu şi carantină, modalităţi de organizare a timpului cu copii; îngrijorarea sănătoasă, gestionarea propriilor  reacții la stres etc.;
 • comunicarea/informarea cu referire la impactul anxietății asupra sănătății emoționale, fizice, intelectuale, relaționale, spirituale şi rolul controlului personal, în ce privește starea de bine, asupra reducerii riscului de contaminare;
 • furnizarea unor activităţi interactive, demersuri educative şi distractive pentru copii;
 • selectarea şi adaptarea activităților care cultivă emoții pozitive, sentimentul controlului, optimismul, dezvoltă autodisciplina, încrederea în depășirea situației, capacitatea de luare a deciziei și reziliența;
 • informarea serviciilor de suport existente la nivel local, raional/municipal și republican privind intervenţia în situaţie de criză;
 • consolidarea parteneriatului eficient cu familia, în vederea dezvoltării competențelor parentale, construirii unor relații pozitive și constructive între părinți și copii, părinți și  cadre didactice.

0rdin_380_26_03_2020_aprobarea_instructiunii